Vedtekter

Vedtatt på årsmøtet 9.4.93 inkludert endringer vedtatt på årsmøtene i 1997 og 1998 (lagt fram på årsmøtet 1999)

 

 1. Foreningen har til formål å arbeide for medlemmenes felles interesser og rettigheter.
 2. Foreningens virkeområde omfatter hytter, tomter og leiligheter i Norefjell Alpinlandsby. Hver slik enhet har en stemme.
 3. Plikt og rett til medlemskap har de som oppfyller krav i henhold til § 2. Medlemskapet forplikter å ta tillitsverv. Tillitsverv kan innehas av hytteeiers familiemedlemmer. Familiemedlem som tar tillitsverv må være skriftlig godkjent av hytteeier. Totalt kan kun ett familiemedlem av gangen inneha tillitsverv pr. medlemskap. Innmelding skjer til styret eller de styret bemyndiger. Årskontingenten fastsettes av årsmøtet, medlemsåret er kalenderåret. Årskontingent betales forskuddsvis.
 4. Foreningen ledes av et styre på 3-5 medlemmer **.  Styret velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Styret konstituerer seg selv. Unntatt er formannen, som velges ved særskilt valg. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. I sameier som ikke er representert i styret, kan formennene innkalles til styremøtene, disse har forslags- og talerett, men ikke stemmerett. Styret fører protokoll fra sine møter. Styret kan ikke uten spesiell fullmakt forplikte medlemmene utover vedtatt budsjett.I saker som har karakter av tvist mellom foreningsmedlemmer innbyrdes, skal styret straks gjøre oppmerksom på at man ikke kan behandle saken med mindre de impliserte parter ønsker at styret skal uttale seg. Styrets uttalelse er dog ikke bindende for partene.
 5. Årsmøtet skal holdes på det sted styret bestemmes, innen 1. mai. Innkalling til årsmøtet skjer skriftlig med minst 3 ukers varsel. Sammen med innkallingen sendes årsberetning med revidert regnskap og budsjettforslag for kommende år. Årsmøtet ledes av dirigent valgt ved møtets begynnelse. Videre velges det to medlemmer til å undertegne protokollen.Årsmøtet behandler:
  1. Styret beretning
  2. Årsregnskap med revisors beretning (følger foreningsåret, starter I. mars) *
  3. Valg, valg av formann, styremedlemmer, revisor og valgkomité*
  4. Godkjennelse av budsjett
  5. Fastsettelse av kontingent
  6. Øvrige saker som er fremmet av medlemmene eller som styret ønsker behandlet.

  Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremmes skriftlig og være styret i hende senest 14 dager for årsmøtet avholdesTil styret velges 1 til 3 nye medlemmer hvert år. Funksjonsperioden er to år. **

  Styrets medlemmer kan ikke velges for mer enn to perioder uten etter skriftlig valg.

  Valgkomité og revisor er på valg hvert år.*

  Ved avstemming har hvert medlem én stemme Skiftlig fullmakt kan gis. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall med mindre annet er bestemt jfr. §§ 7 og 8. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Utskrift av protokoll sendes alle medlemmer.

 6. Årsmøtet kan engasjere forretningsfører og fastsetter evt. honorar til styret og/eller revisor.
 7. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret mener dette er nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. Innkallelsen sendes ut med minst 8 dagers varsel og skal inneholde saksliste, og redegjørelse for de saker som skal behandles.
 8. Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
 9. Foreningens oppløsning kan kun skje på årsmøtet og krever ¾ flertall av de avgitte stemmer. Avstemningen skal skje skriftlig.